Kiina: Maailman ensimmäinen teknaatti – osa 1

Iain Davis
0 kommenttia

Olemme siirtymässä nopeasti uuteen keskitetyn, autoritaarisen globaalin hallinnon järjestelmään. Tämä järjestelmä on suunniteltu teknokratiaksi ja se on todella totalitaarinen.

Totalitarismi on hallintomuoto, joka yrittää saada täydellisen hallinnan kansalaistensa elämästä. Sille on ominaista vahva keskushallinto, joka yrittää hallita ja ohjata kaikkia yksilön elämän osa-alueita pakottamisen ja sorron avulla. Se ei salli yksilönvapautta. Perinteisiä sosiaalisia instituutioita ja järjestöjä lannistetaan ja tukahdutetaan, mikä tekee ihmisistä halukkaampia sulautumaan yhdeksi yhtenäiseksi liikkeeksi. Totalitaariset valtiot pyrkivät tyypillisesti erityiseen päämäärään sulkemalla pois kaikki muut, ja kaikki resurssit suunnataan sen saavuttamiseen, kustannuksista riippumatta.

Tämä ”erityistavoite” on kestävä kehitys, eikä mikään taloudellinen tai humanitaarinen kustannus ole liian suuri väitetyn ”ilmastokriisin” ratkaisemiseksi. Todellisuudessa ilmastonmuutos on yksinkertaisesti tekosyy kestävälle kehitykselle, ja teknokratia otetaan käyttöön maailmanlaajuisen poliittisen sitoutumisen kautta ”kestävän kehityksen tavoitteisiin” (SDG – Sustainable Development Goal).

Teknokraattista yhteiskuntaa kutsutaan teknaatiksi (engl. technate) ja maailman ensimmäinen teknaatti on syntynyt Kiinassa. Tässä kaksiosaisessa tutkimuksessa tarkastelemme, kuinka tämä järjestelmä rakennettiin, kuka oli sen takana ja miksi teknokratia ujuttautuu nyt meidän kaikkien ylle.

Nämä artikkelit ovat suurelta osin peräisin vuoden 2021 julkaisustani ’Pseudopandemic’. Se on ilmainen blogini tilaajille.

GLOBAALI TEKNOKRAATTINEN HALLINTA

Globaalin teknokratian leviäminen edellyttää auktoriteettia keskitetysti globaalilla tasolla. Hallitukset, hallitustenväliset järjestöt ja monikansalliset yritykset ovat tehneet yhteistyötä luodakseen maailmanlaajuisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden (G3P – global public-private partnership) tätä tarkoitusta varten.

Koko 1900- ja 2000-lukujen ajan G3P-verkosto on pyrkinyt rakentamaan globaalia hallintoa. Maailmanlaajuinen hallinto puolestaan ​​mahdollistaa teknokratian maailmanlaajuisen levittämisen, jonka hallitukset sitten muuttavat kansallisiksi poliittisiksi sitoumuksiksi. Monet globaalin teknokraattisen hallinnon osat on jo perustettu.

Maailman terveysjärjestö (WHO) huolehtii kansanterveyden maailmanlaajuisesta hallinnasta; Maailman henkisen omaisuuden järjestö tarjoaa maailmanlaajuista pääsyä teknologiseen kehitykseen; Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) pyrkii koordinoimaan kansallisvaltioiden välistä talouspolitiikkaa, ja maailmankauppaa valvotaan ja hallitaan Maailman kauppajärjestön valvomien kauppasopimusten kautta.

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) koordinoi globaalia rahapolitiikkaa ja pääomavirtoja; koulutuksen, akateemisen, tieteen ja kulttuurin kehityksen suuntaa ohjataan YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) kautta, ja globaalien yhteisomaisuuksien haltuunotto ja luonnon ”rahoitus” – luonnonvarayhtiöiden ja muiden mekanismien kautta – on lähestymässä päätöstään.

Kestävän kehityksen tavoitteita (SDGt) ohjataan keskitetysti maailmanlaajuisen hallinnon kautta, pääasiassa YK:n kehitys- ja ympäristöohjelmien (UNDP & UNEP) toimesta. YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC hallinnoi keskitetysti tarvittavaa maailmanlaajuista tieteellistä konsensusta ilmastonmuutoksesta ja jakaa asianmukaiset tutkimusrahoitusvirrat.

Vaikutusvaltaiset yksilöt, jotka ajavat G3P-projektia eteenpäin, ovat joukko saastuttajia, ryöstöparoneja, maan sieppaajia ja maailman johtavia työntekijöiden riiston, markkinoiden manipuloinnin, rahallisen kiristyksen (kiskurikorko) ja sorron edustajia. He muodostavat kartellin, jota muutoin pidettäisiin rikollisena kartellina, mutta he ovat viherpesseet maineensa sitoutumalla niin sanottuun ”kestävään kehitykseen”.

Usein kutsutaan eliitiksi, sopivampi kuvaus on ”loisluokka”.

G3P on onnistunut vakuuttamaan miljardeja siitä, että se on sitoutunut kestävään, nettonollaan, ympäristönsuojeluun ja haluaa ”pelastaa planeetan”. Se on itse asiassa päättänyt vahvistaa maailmanlaajuista hallintoa ja pakottaa ihmiskunnalle teknokratiaa kestävän kehityksen tavoitteiden ja niihin liittyvien poliittisten agendojen avulla. Riippumatta siitä, mitä mieltä olet ilmastonmuutoksen syistä tai sen aiheuttamasta riskin tasosta, kestävän kehityksen tavoitteet eivät tee mitään sen ratkaisemiseksi, ja niitä ei ole suunniteltu palvelemaan mitään muuta kuin G3P:tä ja sen etuja.

G3P:n ytimessä olevat sidosryhmäkapitalistit tarvitsevat teknokraattista valvontaa myös takavarikoidakseen, kaupallistaakseen, tarkastaakseen ja lopulta jakaakseen maapallon resursseja keskenään. Kun ihmiskunta tajuaa, mitä on tapahtunut, teknokratia mahdollistaa G3P:n vastustuksen pysäyttämisen kirjaimellisesti sen väestönhallinnan avulla.

Tekoälyverkostot (AI) valvovat jokaista ihmistä yksilöllisesti, mikä rankaisee tai palkitsee häntä käyttäytymisen mukaan. Bioturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat perustelevat tätä orjuutta.

Aivan kuten eugeniikan pseudotiede, jota monet G3P:n ”ajatusjohtajat” näyttävät uskovan, teknokratia oli aikansa yhteiskuntatieteellinen varmuus. Kuten eugeniikkaa, vaikka se on sittemmin hiipunut julkisesta tietoisuudesta, sitä tavoittelee edelleen innokkaasti G3P:n lokeroitunut hierarkia.

TEKNOKRATIA

Vuonna 1911, luultavasti maailman ensimmäinen liikkeenjohdon konsultti Frederick Winslow Taylor, julkaisi ’The Principles of Scientific Management – Tieteellisen johtamisen periaatteet’. Hänen julkaisustaan tuli progressiivisen aikakauden huipentuma Yhdysvalloissa.

Tätä ajanjaksoa leimasi Yhdysvaltain keskiluokan poliittinen aktivismi, joka pyrki pääasiassa ratkaisemaan taustalla olevia liiallisen teollistumisen, maahanmuuton ja poliittisen korruption sosiaalisia ongelmia, sellaisina kuin he ne näkivät. Niin sanottu ”taylorismi”, takertuen luonnonvarojen välittömään ehtymiseen ja tehokkaita ”tieteellisiä johtamisjärjestelmiä” puolustaen, oli aikakauden henkeä.

Taylor kirjoitti:

Menneisyydessä ihminen on ollut ensimmäinen; tulevaisuudessa järjestelmän on oltava ensimmäinen. [. . .] Paras hallinto on tositiedettä, joka perustuu selkeästi määriteltyihin lakeihin, sääntöihin ja periaatteisiin. [. . .] Tieteellisen johtamisen perusperiaatteet soveltuvat kaikenlaiseen ihmisen toimintaan yksinkertaisimmista yksittäisistä teoistamme suurten yhtiöidemme työhön.

Taylorismi kannatti tiedelähtöisiä tehokkuusuudistuksia koko yhteiskunnassa. Tehokas järjestelmä ei saisi olla poliitikkojen tai uskonnollisten johtajien, vaan ”asiantuntijoiden”, kuten insinöörien, tiedemiesten, logistiikan asiantuntijoiden, taloustieteilijöiden ja muiden akateemikkojen, johtama. Painopisteen tulee aina olla systeeminen tehokkuus ja arvokkaiden resurssien, myös työvoiman, oikea käyttö.

Vaikka sosiaalidarwinismi vaikutti Taylorin ajatuksiin, hän ei ollut eugenisti. Kuitenkin eugenikot omaksuivat hänen ajatuksensa. Se ”sopi” heidän uskoonsa hallinnan kiistattomasta oikeudesta.

Aivan kuten he voisivat optimoida ja hallita ihmispopulaatiota, he voisivat palkata oikeat asiantuntijat tehostamaan sosioekonomisia ja teollisia järjestelmiä. He voisivat mainostaa tätä ”yleisen edun” hyväksi ja samalla lujittaa omaa valtaansa ja korjata enemmän taloudellista satoa tehokkaammasta teollistuneesta yhteiskunnasta.

Thorstein Veblen, 30. heinäkuuta 1857 – 3. elokuuta 1929.

Taylorin ’Tieteellisen johtamisen periaatteet’ sopivat yhteen taloustieteilijä ja sosiologi Thorstein Veblenin teorioiden kanssa. Hän ehdotti, että taloudellinen toiminta ei ollut vain kysynnän ja tarjonnan, hyödyn, arvon ja niin edelleen funktio, vaan se kehittyi yhteiskunnan mukana ja oli siten psykologisten, sosiologisten ja antropologisten vaikutusten muovaama.

Sekä Taylor että Veblen keskittyivät teollisten ja valmistusprosessien tehostamiseen. He kuitenkin ymmärsivät myös, että heidän teoriansa voitaisiin laajentaa laajempaan sosiaaliseen kontekstiin. Se oli heidän ajatustensa laajempi soveltaminen, joka houkutteli loisten luokan.

Veblen puhui tunnetusti ”ilmeisestä kulutuksesta” kuvaillakseen, kuinka varakkaat osoittivat sosiaalista asemaansa kyvyllään harjoittaa harrastuksia ja ostaa tavaroita, jotka olivat pohjimmiltaan tarkoituksettomia ja tuhlaavia. Tämä ”silmiinpistävä vapaa-aika” ja ”kulutus” valuivat alas luokkarakenteen läpi, kun ne, jotka halusivat viestittää omasta asemastaan jäljittelivät varakkaita.

Hän väitti, että tämä oli merkittävä tekijä resurssien sietämättömään tuhlaukseen ja tehottomuuteen. Kuluttajayhteiskunta tuotti lopulta enemmän tavaroita ja palveluita kuin tarvitsi, yksinkertaisesti tyydyttääkseen hänen mielestään vältettävissä olevalle ja tarpeettomalle yhteiskunnalle luotua keinotekoista kysyntää.

Veblen vastusti voimakkaasti tätä tehotonta resurssien käyttöä, josta hän syytti ”liiketoimintaluokkia” ja rahoittajia. Hän arvosti heidän panostaan teolliseen aikakauteen, mutta katsoi, etteivät he enää pystyneet hallitsemaan modernia teollista yhteiskuntaa.

Aluksi Veblen väitti, että työntekijöiden on siksi oltava tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen arkkitehtejä, jotka luovat taloudellisen ja teollisen uudistuksen. Myöhemmin ’The Engineers and the Price System’ kokoelmassaan hän siirsi huomionsa pois työntekijöistä muutoksen vetäjinä kohti teknokraattisia insinöörejä.

Hän vaati perusteellista analyysiä instituutioista, jotka ylläpitävät yhteiskunnallista vakautta. Ymmärrettyään, hän arveli, että teknologiaosaamista omaavien tulisi uudistaa instituutioita ja siten suunnitella yhteiskuntaa ja parantaa tehokkuutta. Veblen kutsui näitä sosiaalisen muutoksen vaikuttajia ”teknikkojen neuvostoksi”.

Howard Scott (1. huhtikuuta 1890 – 1. tammikuuta 1970).

Vuonna 1919 Veblen oli yksi New Yorkin John D. Rockefellerin rahoittaman, yksityisen New School for Social Research tutkimusyliopiston perustajista. Tämä johti pian Technical Alliance -ryhmän luomiseen, kun Veblen liittyi pieneen tiedemiesten ja insinöörien, eritoten Howard Scott, ryhmään muodostaakseen aloittelevan teknokraattisen organisaation.

Scott ei pitänyt Veblenin teknikkojen neuvoston kuvauksesta, hänen väitetään kutsuneen sitä ”kierosilmäiseksi asiaksi”. Selkeä yhteys kommunismiin ei luultavasti ollut tervetullut PR-näkökulmasta, ja Scott koki sen heikentävän sitä, mitä hän yritti saavuttaa teknokratialiikkeellä.

Veblenin osallistuminen Technical Alliance -ryhmän toimintaan oli suhteellisen lyhyt, ja jotkut ovat ehdottaneet, että hänen panoksensa teknokratiaan oli vähäistä, tunnustaen Scottin suureksi mieleksi sen takana. Riippumatta Veblenin henkilökohtaisen osallistumisen laajuudesta liikkeessä, hänen sosioekonomiset teoriansa läpäisevät teknokratian.

Vuonna 1933 Technical Alliance uudistui pakotetun tauon jälkeen, koska Scott paljastui huijariksi – hän väärensi insinöörisuosituksensa. Ryhmä nimesi itsensä uudelleen Technocracy inc. nimellä.

Julkisesta nöyryytyksestään huolimatta Scott oli taitava puhuja ja pysyi Technocracy inc:n tiedottajana. Hän työskenteli muun muassa M. King Hubbertin kanssa, joka tuli myöhemmin maailmanlaajuisesti tunnetuksi epämääräisestä ja yleisesti epätarkasta ”öljyhuipputeoriastaan”.

Scott ja Hubbert kirjoittivat yhteistyössä The Technocracy Inc -opintokurssin, jonka tarkoituksena oli esitellä maailmalle virallisesti teknokratia. Tuolloin ehdotettu teknokratia oli teknologisesti mahdotonta ja kuulosti melko hullulta. Nämä ajatukset ovat meille nykyään kuitenkin tutumpia.

Hubbert kirjoitti:

Teknokratia osoittaa, että mantereen mittakaavassa olevan runsaan fyysisen vaurauden tuottaminen ja jakaminen kaikkien mantereen kansalaisten käyttöön voidaan toteuttaa vain manner-teknologisen hallinnan, toimintojen hallinnan, teknaatin avulla.

Teknaattia, teknokraattista yhteiskuntaa, jonka alun perin suunniteltiin kattavan Pohjois-Amerikan mantereen, johtaisi keskussuunnitteluelin, joka muodostuisi tiedemiehistä, insinööreistä ja muista sopivasti pätevistä teknokraateista. Teknokratia vaatisi uuden rahajärjestelmän, joka perustuu teknaatin kokonaisenergiankäytön laskemiseen. Ihmisille myönnettäisiin yhtä suuri osuus vastaavista ”energiasertifikaateista” (valuuttana), jotka on ilmaistu energiayksiköissä (joule):

[T]ulot myönnetään yleisölle energiatodistusten muodossa. [. . .] Ne myönnetään yksittäin jokaiselle aikuiselle koko väestöstä. [. . .] Kirjaa tuloista ja niiden menoasteesta säilyttää jakelujärjestys, [suunniteltu tapahtumakirjanpito]. [. . .], joten jakelujärjestyksen on helppo milloin tahansa varmistaa tuntemattoman asiakkaan saldon tila. [. . .] Energiatodistukset sisältävät myös seuraavat lisätiedot henkilöstä, jolle ne on myönnetty: onko hän vielä aloittanut palveluskautensa, suorittaako hän nyt palvelusta vai on eläkkeellä [jos palvelu teknaatin palveluksessa palkitaan energiatodistuksilla] [. . .] sukupuoli, [. . .] maantieteellinen alue, jolla hän asuu, ja [. . .] työ, jossa hän työskentelee.

Suunnitelmissa oli uusi hintajärjestelmä, jossa kaikki hyödykkeet ja tavarat hinnoitellaan niiden tuotannon energiakustannusten mukaan. ”Energiatodistuksilla” tehdyt ostot raportoitaisiin sitten teknokraattisen keskussuunnittelukomitean asianomaiselle osastolle. Transaktiot luetteloidaan ja analysoidaan, jolloin keskussuunnittelijat pystyisivät laskemaan tarkasti koko teknaatin kiertävän energiataseen energiantuotannon ja -kulutuksen välillä.

Jotta tämä järjestelmä toimisi, kaikki kuluttajan energiakulut (mukaan lukien kaikki päivittäiset tapahtumat) on kirjattava reaaliajassa; kansallista energian nettotuotannon ja -kulutuksen inventaariota olisi päivitettävä jatkuvasti, ympäri vuorokauden; rekisteriä jokaisesta hyödykkeestä ja tuotteesta olisi ylläpidettävä tarkasti, ja jokaiselle teknaatissa asuvalle henkilölle osoitettaisiin henkilökohtainen energiatili. Tämä päivitettäisiin kirjaamaan heidän energiankäyttönsä ja henkilökohtainen nettoenergiatase.

Hubbert & Scott tekivät selväksi, että teknokratian toimiminen edellyttää kaiken kattavaa energiavalvontaverkkoa. Kaikki kansalaiset tunnistettaisiin yksilöllisesti verkossa ja teknokraattiset keskussuunnittelijat valvoisivat ja hallitsisivat heidän jokapäiväistä elämäänsä.

Teknokratia on valvontaan perustuvan, keskitetyn autoritaarisen hallinnon totalitaarinen muoto, joka kumoaa kansallisen suvereniteetin ja poliittiset puolueet. Vapaudet ja oikeudet korvataan velvollisuudella toimia yhteisen edun mukaisesti, kuten teknokraatit ovat määritelleet. Kaikkia tuotantoa, resurssien allokointia, teknologista innovaatiota ja taloudellista toimintaa koskevia päätöksiä hallitsee asiantuntijoiden teknokratia (Veblenin ”teknikkojen neuvosto”).

Vuonna 1938 Technocrat Magazine -lehden vol. 3 numerossa 4 (teknokraattisen määritelmän antamiseksi) teknokratiaa kuvattiin seuraavasti:

Yhteiskunnallisen suunnittelun tiede, koko sosiaalisen mekanismin tieteellinen toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi ja jakamiseksi koko väestölle.

Parasiittiluokalle ja heidän G3P-sidosryhmäkumppaneilleen teknokratia oli vastustamaton idea. Teknokratia mahdollistaa yhteiskunnan tarkan suunnittelun resurssien ja energian hallinnan kautta linkitetyn, keskitetysti suunnitellun ja valvotun talous- ja rahajärjestelmän mekanismin kautta.

Technocracy inc. -opintokurssi väittää:

Tämän merkitys, yhteiskuntajärjestelmässä tapahtuvan tietämyksen ja sosiaalisen kontrollin näkökulmasta, voidaan parhaiten ymmärtää, kun koko järjestelmää tarkastellaan perspektiivissä. Ensinnäkin yksi organisaatio miehittää ja käyttää koko sosiaalista mekanismia. Tämä sama organisaatio ei ainoastaan ​​tuota vaan jakelee kaikkia tavaroita ja palveluita. Tästä syystä koko yhteiskuntatoiminnalle on olemassa yhtenäinen kirjanpitojärjestelmä, ja kaikki tuotannon ja jakelun kirjanpito on selvitetty yhdelle keskustoimistolle.

Valvoakseen kaikkea, loisluokan tarvitsee vain kuiskutella muutaman käsin poimitun teknokraatin korvaan. Ei olisi enää tarvetta korruptoida poliitikkoja tai ohjata kansainvälistä kriisiä. Vaikka 1930-luvulla teknaatti oli mahdoton ehdotus, se oli silti jotain, joka innostaa G3P:tä ja tavoite, jota kohti työskennellä.

TEKNOKRAATTINEN MAHDOLLISUUS

Ymmärtäessään, että teknologinen kehitys lopulta mahdollistaisi teknaatin toteuttamisen, professori Zbigniew Brzezinski (1928–2017) kirjoitti ’Between Two Ages: America’s Role In The Technetronic Era’ teoksen vuonna 1970. Tuolloin hän oli valtiotieteen professori Columbian yliopistossa, jossa Scott oli tavannut Hubbertin ensimmäisen kerran vuonna 1932. Hän oli jo toiminut neuvonantajana sekä Kennedyn että Johnsonin kampanjoissa ja myöhemmin hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja (1977-1981).

Brzezinski vaikutti merkittävästi Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan 1900-luvun lopulla, paljon pidemmälle kuin Carterin hallinnossa toimiminen. Republikaanien Henry Kissingerin demokraattisena vastineena, hän oli keskustalainen ja hänen syvän inhonsa Neuvostoliittoa kohtaan asetti hänet usein Kissingerin oikealle puolelle asiaan liittyvissä kysymyksissä. Hän tuki Vietnamin sotaa ja osallistui ”Operation Cyclone” -operaatioon, jossa Yhdysvallat aseisti, koulutti ja varusti ääri-islamilaisia Afganistanissa.

Hän oli jäsenenä lukuisissa poliittisissa ajatushautomoissa, mukaan lukien Council on Foreign Relations, The Center for Strategic & International Studies, Le Cercle, ja osallistui säännöllisesti vuosittaiseen parasiittiluokan tilaisuuteen, Bilderberg-konferenssiin. Vuonna 1973 hän ja David Rockefeller muodostivat Trilateraalisen komission, politiikan ajatushautomon. Brzezinski oli osa syvä valtion miljöötä ja G3P:tä.

Zbigniew Brzezinski (28. maaliskuuta 1928 – 26 toukokuuta 2017), Jimmy Carter ja Cyrus Vance.

’Between Two Ages’ on geopoliittinen analyysi ja käytännöllinen joukko menettelytapojen suosituksia, jotka ovat syntyneet Brzezinskin näkemyksestä, jonka mukaan digitaaliteknologia muuttaisi yhteiskunnan, kulttuurin, politiikan ja globaalin poliittisen vallan tasapainoa. Se antaa meille myös selkeän kuvan loisluokan ajattelutavasta.

Brzezinski ei viitannut suoraan teknokratiaan, kenties varoi sen melko epäilyttävää mainetta Scottin häpeän jälkeen. Hän kuitenkin kuvaili sitä yksityiskohtaisesti läpi kirjan:

Teknologinen sopeutuminen merkitsisi byrokraattisen dogmaattisen puolueen muuttumista teknokraattien puolueeksi. Pääpaino olisi tieteellisessä asiantuntemuksessa, tehokkuudessa ja kurissa. [. . .] puolue koostuisi tieteellisistä asiantuntijoista, jotka ovat koulutettuja viimeisimmissä tekniikoissa, ja jotka pystyvät luottamaan kybernetiikkaan sekä tietokoneisiin sosiaalisen hallinnan suhteen.

Hän teoretisoi, mitä hän kutsui ”teknetroniseksi aikakaudeksi” ja tarjosi näkemyksen lähitulevaisuudesta 1970-luvun näkökulmasta. Brzezinski ennusti tämän aikakauden nousevan teknetronisen vallankumouksen seurauksena. Tämä olisi teollista vallankumousta seuraava ”kolmas vallankumous”. Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin perustaja, kutsui tätä myöhemmin neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi (4IR).

Brzezinski kirjoitti:

Jälkiteollisesta yhteiskunnasta on tulossa ”teknetroninen” yhteiskunta: yhteiskunta, jota teknologian ja elektroniikan vaikutukset muokkaavat kulttuurisesti, psykologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti – erityisesti tietokoneiden ja viestinnän alalla.

Sitten hän kuvaili, millaista hänen mielestään elämä technetronic age -kaudella olisi tavallisille miehille, naisille ja heidän perheilleen. Hän ennusti, kuinka poliittinen ja teollinen kontrollointi korvattaisiin psykologisilla ohjausmekanismeilla, kuten persoonallisuuskultilla, joka ohjaa meitä kohti käyttäytymisen muutosta. Elämäämme hallittaisiin laskentatehon avulla ja nykykielellä ilmaistuna tieteen johdolla:

Sekä kasvava kapasiteetti monimutkaisimpien vuorovaikutusten välittömään laskemiseen että lisääntyvä ihmisten biokemiallisten hallintakeinojen saatavuus lisäävät tietoisesti valitun suunnan potentiaalia. [. . .] Massoja järjestävät teollisessa yhteiskunnassa ammattiliitot sekä poliittiset puolueet, ja niitä yhdistävät suhteellisen yksinkertaiset ja hieman ideologiset ohjelmat. [. . .] Teknetronisessa yhteiskunnassa suuntaus näyttää olevan miljoonien järjestäytymättömien kansalaisten yksilöllisen tuen yhdistäminen, jotka ovat helposti magneettisten ja houkuttelevien persoonallisuuksien ulottuvilla, ja uusimpien kommunikaatiotekniikoiden tehokas hyödyntäminen tunteiden manipuloimiseksi ja järjen hallitsemiseksi.

Hän selitti myös, kuinka teknologia mahdollistaisi laajan käyttäytymisen modifikaation ja väestön manipuloinnin. Hän näki (ehdotti), kuinka tämä voitaisiin aseistaa:

Saattaa olla mahdollista – ja houkuttelevaa – hyödyntää strategisiin poliittisiin tarkoituksiin aivojen ja ihmisten käyttäytymisen tutkimuksen hedelmiä. [. . .] voitaisiin kehittää järjestelmä, joka heikentäisi vakavasti erittäin suurten populaatioiden aivotoimintaa valituilla alueilla pitkällä aikavälillä.

Zbigniew Brzezinski kirjoitti innostuneesti, paperin ohuen varoitusharson läpi siitä, kuinka ”maailmanlaajuinen tieteellinen eliitti” ei voinut vain käyttää äärimmäistä, kaikkialle leviävää propagandaa, taloudellista ja poliittista manipulointia yhteiskunnan suunnan määrittämiseen, vaan se voisi myös hyödyntää teknologiaa ja käyttäytymistiedettä muuttaakseen geneettisesti ja aivopestäkseen väestöä.

Kuvaillessaan tämän yhteiskunnan muotoa ja teknokraattisen kontrollin mahdollisuuksia, hän kirjoitti:

Sellaista yhteiskuntaa hallitsisi eliitti, jonka vaatimus poliittisesta vallasta perustuisi väitetysti ylivertaiseen tieteelliseen tietotaitoon. Perinteisten liberaalien arvojen rajoitusten esteenä tämä eliitti ei epäröisi saavuttaa poliittisia päämääriään käyttämällä uusimpia moderneja tekniikoita julkiseen käyttäytymiseen vaikuttamiseen sekä yhteiskunnan pitämiseen tiiviissä valvonnassa ja hallinnassa.

Hän väitti, että hänen kuvaamansa ”teknetroninen aikakausi” oli väistämätön. Siksi hän väitti, että Yhdysvaltojen (ja planeetan) tulevaisuus on suunniteltava keskitetysti. Nämä suunnittelijat syrjäyttäisivät lopulta ”lakimiehen keskeisenä yhteiskunnallisena lainsäätäjänä ja manipulaattorina”.

Kuten niin usein tekosyynä varoitetaan, että muut – hän tarkoitti Neuvostoliittoa – eivät epäröineet lähteä tälle synkälle sosiaalisen suunnittelun polulle, siksi USA:n geopoliittisten strategistien oli kiireesti kehitettävä tämä suunnittelijoiden verkosto (teknokratia). Tämä tehtäisiin sulattamalla hallitus korkeakoulujen ja yksityisten yritysten (G3P) kanssa.

Hän totesi, että poliittiset puolueet tulevat yhä merkityksettömämmiksi, ja ne korvautuisivat alueellisilla rakenteilla, jotka ajavat ”kaupunkien, ammattilaisten ja muiden etuja”. Niitä voitaisiin käyttää ”poliittisen toiminnan painopisteen tarjoamiseen”. Hän ymmärsi tämän paikallisen, teknokraattisen hallintojärjestelmän mahdollisuudet:

Teknetroniikan aikakaudella keinojen suurempi saatavuus mahdollistaa saavutettavissa olevien päämäärien määrittelyn, mikä tekee vähemmän doktrinaarisen ja tehokkaamman suhteen ”mitä on” ja ”mitä pitäisi olla” välillä.

Hän ehdotti myös vapauden uudelleenmäärittelyä. Vapaus saavutettaisiin keskitetysti suunnitellulla julkisella sitoutumisella sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon. Teknokraattien täten määrittelemä ”julkinen hyvä”.

Amerikan kolmannen vallankumouksen positiivinen potentiaali piilee sen lupauksessa yhdistää vapaus tasa-arvoon.

Brzezinski myönsi, että olisi mahdotonta määrätä maailmanhallitusta suoraan. Pikemminkin se olisi rakennettava asteittain maailmanlaajuisen hallintojärjestelmän kautta, joka koostuu sopimuksista, kahdenvälisistä sopimuksista ja hallitustenvälisistä järjestöistä:

Vaikka tavoite muodostaa kehittyneiden maiden yhteisö on vähemmän kunnianhimoinen kuin maailmanhallituksen tavoite, se on saavutettavissa olevampi. [. . .] Se [maailmanlaajuinen hallinto] yrittää luoda uusia puitteita kansainvälisille asioille, ei hyödyntämällä näitä [kansallisvaltioiden välisiä] jakoja, vaan pikemminkin pyrkimällä säilyttämään ja luomaan mahdollisuuksia sovintoon.

Yksi ”avoin paikka”, josta hän oli erityisen kiinnostunut, oli Kiina. Venäjän ja Kiinan väliset jännitteet olivat jatkaneet rymyämistään, ja Brzezinskin kirjoittaman ’Between Two Ages’ -kirjan mukaan ne olivat levinneet rajakonfliktiksi. Hän näki, että Kiinan ja Neuvostoliiton jakautuminen oli luonut mahdollisuuden muokata Kiinan modernisaatiota:

Kiinassa Kiina-Neuvostoliitto konflikti on jo nopeuttanut Kiinan kommunismin väistämätöntä sinisointia. Tuo konflikti murskasi vallankumouksen yleismaailmallisen näkökulman ja – ehkä vielä tärkeämpää – irrotti Kiinan modernisoinnin sitoutumisesta neuvostomalliin. Näin ollen tapahtuipa mitä tahansa lyhyellä aikavälillä, tulevina vuosina Kiinan kehitys todennäköisesti jakaa yhä enemmän muiden kansakuntien kokemuksia modernisaatioprosessista. Tämä voi sekä laimentaa hallinnon ideologista sitkeyttä että johtaa monivivahteisempiin kokeiluihin Kiinan tiellä nykyaikaisuuteen.

Nämä ajatukset olivat lujasti Brzezinskin mielessä, kun hän ja sitoutunut eugenikko David Rockefeller, jonka perhe oli tehnyt teknokraattisia aloitteita yli 50 vuoden ajan, kutsuivat koolle Trilateraalisen komission. Lopulta heihin liittyi muita niin sanottuja ”ajatusjohtajia”, kuten väestönhallinta-asiantuntija Henry Kissinger, Rooman klubin ympäristösuojelija Gro Harlem Brundtland, Yhdysvaltain presidenttejä, kuten Bill Clinton, ja ulkosuhteiden neuvoston puheenjohtaja Richard Haass, joka äskettäin kirjoitti artikkelin ’World Order 2.0 – Maailman järjestys 2.0′.

Trilateraalinen komissio on yksityinen järjestö, jossa on noin 300–350 jäsentä Euroopasta, Aasiasta, Oseaniasta ja Pohjois-Amerikasta. Kuva: Gil C, Shutterstock.

TEKNAATIN KONSTRUKTOIMINEN KIINASSA

Mao Zedongin ”suuri harppaus” merkitsi 40 miljoonan ihmisen raakaa kohtelua ja nälkään kuolemista vain kolmen kauhean vuoden (1959-1961) aikana. Anteeksiantajat väittävät, että tämä kaikki oli kauhea virhe, mutta se ei ollut mitään sellaista.

Tietäen, että ruokavarat olivat loppumassa, Mao sanoi vuonna 1958, että ”resurssien tasainen jakaminen vain pilaa suuren harppauksen” ja myöhemmin samana vuonna:

Kun syötävää ei ole tarpeeksi, ihmiset kuolevat nälkään. On parempi antaa puolet ihmisistä kuolla, jotta muut voivat syödä itsensä kylläiseksi.

Kiihkossaan luoda kommunistinen utopia, Mao johti järjestelmää, joka takavarikoi ruokaa miljoonilta nälkäänäkeviltä ja vei sitä maasta rahoittaakseen poliittisia uudistuksiaan sekä päättäväisyyttään teollistaa talous nopeasti. Se ei ollut virhe tai valitettava huolimattomuus. Vaikka monet olivat niin kauhuissaan, että he lähettivät väärennettyjä raportteja ylijäämistä, joita ei ollut olemassa, on selvää, että Kiinan kansantasavallan (PRC – People’s Republic of China) johto tiesi tarkalleen, mitkä inhimilliset kustannukset olivat. He eivät vain välittäneet.

Ei myöskään David Rockefeller, kuten hänen vuoden 1973 julkaisunsa New York Times -lehdelle osoittaa. Hän ja hänen Chase Group pankki-imperiumien valtuuskunta olivat vierailleet maolaisessa Kiinassa. Matkaselostuksessaan Rockefeller hylkäsi miljoonien joukkomurhan kuin ”ihan sama”. Se oli kansanmurhan tuote, josta Rockefeller oli kiinnostunut:

Kansallisen harmonian tunne tekee välittömästi vaikutuksen. [. . .] Puheenjohtaja Maolle ja maolaisille periaatteille on hyvin todellinen ja läpitunkeva omistautuminen. Riippumatta Kiinan vallankumouksen hinnasta, se on ilmeisesti onnistunut paitsi tuottamaan tehokkaamman hallinnon myös edistämään. [. . .] tarkoituksenmukainen yhteisö.

Trilateralistinen Rockefeller saattoi nähdä Kiinan diktatuurin loisluokalle tarjoaman mahdollisuuden. Brzezinskin kanssa täysin samaa mieltä, hän kirjoitti:

Liian usein uuden Kiinan suhteemme todellinen merkitys ja potentiaali on hämärtynyt. [. . .] Itse asiassa meillä on tietysti paljon perustavanlaatuisempi ilmiö. [. . .] Kiinalaiset kohtaavat, omalta osaltaan, ensisijaisesti sisäisen painopisteen muuttamisen. [. . .] Me omalta osaltamme joudumme ymmärtämään, että olemme suurelta osin jättäneet huomiotta maan, jossa on neljäsosa maailman väestöstä.

”Me”, joihin Rockefeller viittasi, emme olleet me. Hän tarkoitti G3P:tä ja muita ”sidosryhmäkapitalisti” ja trilateralisti kavereitaan.

Mao Zedong ja ”Suuri harppaus”.

Kiinan totalitaarinen järjestys teki häneen sellaisen vaikutuksen kuin hän toivoi sen tekevän. Hän ei ollut ensimmäinen trilateralisti, joka näki teknokraattiset mahdollisuudet Kiinassa. Markkinoiden pelkkä laajuus oli houkutteleva mahdollisuus, ja lupaus ”Technetronic Age” -aikakaudesta kohotti todellista potentiaalia maailman ensimmäisen teknaatin rakentamiseen.

Täysin vähätellen kauhistuttavaa ihmishenkien menetystä, Rockefeller kirjoitti:

Puheenjohtaja Maon johtama Kiinan sosiaalinen kokeilu on yksi ihmiskunnan historian tärkeimmistä ja menestyneimmistä. Kuinka laajasti Kiina avautuu ja miten maailma reagoi sosiaaliseen innovaatioon. [. . .] on varmasti syvällinen vaikutus monien kansakuntien tulevaisuuteen.

G3P:n tehtävänä oli avata Kiinan markkinat samalla, kun tuettiin jatkuvaa totalitaarista valtaa. Kiina tarvitsisi apua taloudelliseen kehitykseensä ja teknistä tukea teknokratian toimimiseen tarvittavan teknologisen infrastruktuurin rakentamiseen. Tämä prosessi oli jo alkanut, mutta kun Rockefeller, Brzezinski, Kissinger ja muut olivat sitoutuneet asiaan, teknaatin rakentamisen tavoite oli lujasti Trilateraalisen komission näkökentässä.

Trilateralistit ryhtyivät auttamaan Kiinaa kehittymään sekä taloudellisesti että teknologisesti, samalla kun he pysyttelivät varovaisina välttääkseen liiallisen paineen kohdistamista poliittisiin uudistuksiin. Totalitarismi oli järjestelmä, jota he tukivat ja halusivat käyttää hyväkseen. Idän ja lännen suhteita käsittelevässä vuoden 1978 raportissaan nro 15 he ehdottivat:

Suotuisten ehtojen myöntäminen Kiinalle taloussuhteissa on ehdottomasti lännen poliittinen etu… näyttää olevan riittävästi keinoja auttaa Kiinaa hyväksytyssä muodossa edistyneellä siviiliteknologialla.

Samassa dokumentissa trilateralistit ilmoittivat, etteivät he katsoneet täysin karsaasti Kiinan auttamista sotilaallisten valmiuksien modernisoinnissa, vaikka he korostivatkin, että tämän pitäisi olla vain puolustustarkoituksiin.

He hyväksyivät sen, että moderni, militarisoitu Kiina voisi kääntyä kasvuhakuisuuteen ja yrittää saada takaisin alueita, joita se on historiallisesti vaatinut omakseen, kyseessä ollen erityisesti Taiwan. He pitivät tätä kohtuullisena riskinottona.

He pelasivat suurta peliä. Ihmishenget eivät olleet huolen aiheena.

Osassa 2 tarkastelemme, kuinka he ryhtyivät rakentamaan maailman ensimmäistä teknaattia Kiinaan.

Artikkelin on kirjoittanut Iain Davis ja se on julkaistu Iain Davis – The Disillusioned Blogger nettisivuilla 23.11.2022 sekä luvalla Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License suomennettu ja julkaistu Rakkausplaneetan sivuilla.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
iaindavis.com: China: The World’s First Technate – Part 1

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.