Davos Great Resetin synkät alkuperät

F. William Engdahl
0 kommenttia

On tärkeä ymmärtää, ettei Klaus Schwabin niin sanotussa Great Reset -agendassa ole yhtään uutta tai alkuperäistä ajatusta maailmalle. Hänen neljännen teollisen vallankumouksen ohjelma ei myöskään ole hänen tai väite, että hän olisi keksinyt sidosryhmien kapitalismin käsitteen Schwabin tuotteena.

Klaus Schwab on vähän enemmän kuin lipevä PR-agentti globaalille teknokraattiselle agendalle, korporatiiviselle yritysvallan ja hallituksen, YK mukaan lukien, yhtenäisyydelle, jonka juuret ulottuvat 1970-luvun alkuun ja jopa aikaisempaan aikaan. Davos Great Reset on vain päivitetty suunnitelma YK:n hallinnassa olevalle maailmanlaajuiselle dystooppiselle diktatuurille, jota on kehitetty vuosikymmeniä. Päänäyttelijät olivat David Rockefeller ja hänen suojattinsa Maurice Strong.

1970-luvun alussa ei luultavasti ollut ketään vaikutusvaltaisempaa henkilöä maailmanpolitiikassa kuin edesmennyt David Rockefeller, joka tunnettiin tuolloin suurelta osin Chase Manhattan Bank -pankin hallituksen puheenjohtajana.

UUDEN PARADIGMAN LUOMINEN

1960-luvun lopulta ja 1970-luvun alkuun David Rockefelleriin suoraan sidoksissa olevat kansainväliset piirit käynnistivät häikäisevän joukon eliittiorganisaatioita ja ajatushautomoja. Näitä olivat muun muassa Rooman klubi; 1001: Nature Trust, joka on sidottu Maailman luonnonsäätiöön (WWF); Tukholman YK:n Earth Day -konferenssi; MIT:n laatima tutkimus, Limits to Growth; ja David Rockefellerin Trilateral Commission -järjestö.

ROOMAN KLUBI

Vuonna 1968 David Rockefeller perusti uusmalthusilaisen ajatushautomon The Club of Rome -klubin yhdessä Aurelio Peccein ja Alexander Kingin kanssa. Aurelio Peccei oli voimakkaan italialaisen Agnellin perheen omistaman Fiat-autoyhtiön vanhempi johtaja. Fiatin Gianni Agnelli oli David Rockefellerin läheinen ystävä ja Rockefellerin Chase Manhattan Bank -pankin kansainvälisen neuvoa-antavan komitean jäsen. Agnelli ja David Rockefeller olivat olleet läheisiä ystäviä vuodesta 1957. Agnellista tuli David Rockefellerin Trilateraalisen komission perustajajäsen vuonna 1973. Alexander King, OECD:n tiedeohjelman johtaja, oli myös Naton konsultti.[i] Siitä alkoi uusmaltusilainen ”ihmiset saastuttaa” -liike.

Vuonna 1971 Rooman klubi julkaisi syvästi virheellisen raportin Limits to Growth – Kasvun rajat, joka ennusti sivilisaation, sellaisena kuin me sen tunsimme, loppua nopean väestönkasvun vuoksi ja yhdistettynä kiinteisiin resursseihin, kuten öljyyn. Raportissa todettiin, että ilman merkittäviä muutoksia resurssien kulutuksessa ”todennäköisin tulos on melko äkillinen ja hallitsematon sekä väestön että teollisuuden kapasiteetin lasku.”

Se perustui MIT:n tietojenkäsittelijöiden ryhmän valetietokonesimulaatioihin. Siinä todettiin karski ennuste: ”Jos maailman väestön, teollistumisen, saastumisen, ruoantuotannon ja luonnonvarojen ehtymisen nykyiset kasvutrendit jatkuvat ennallaan, kasvun rajat tällä planeetalla saavutetaan joskus seuraavan sadan vuoden aikana.” Se oli 1971. Vuonna 1973 Klaus Schwab kolmannessa vuotuisessa Davosin yritysjohtajien kokouksessaan kutsui Peccein Davosiin esittelemään ’Kasvun rajat’ kokouksen yritysjohtajille.[ii]

Vuonna 1974 Rooman klubi julisti rohkeasti: ”Maalla on syöpä ja syöpä on ihminen.” Sitten: ”Maailmalla on edessään ennennäkemätön joukko toisiinsa kytkeytyviä globaaleja ongelmia, kuten liikakansoitus, elintarvikepula, uusiutumattomien luonnonvarojen [öljy-me] ehtyminen, ympäristön pilaantuminen ja huono hallinto.”[iii] He väittivät, että

maailman järjestelmän ”horisontaalinen” rakennemuutos tarvitaan… rajuja muutoksia kansankerroksessa – eli arvojärjestelmässä ja ihmisen tavoitteissa – tarvitaan energia-, ruoka- ja muita kriisejä toisin sanoen yhteiskunnallisia muutoksia sekä muutoksia yksilöllisissä asenteissa, jos siirtymä orgaaniseen kasvuun on tapahtumassa.[iv]

Rooman klubi väitti vuoden 1974 raportissaan ’Mankind at the Turning Point – Ihmiskunta käännekohdassa’:

Kansakuntien ja alueiden lisääntyvä keskinäinen riippuvuus on tällöin käsitettävä itsenäisyyden vähenemisenä. Kansakunnat eivät voi olla riippuvaisia ​​toisistaan ​​ilman, että kukin niistä luopuu osasta itsenäisyyttään tai ainakin tunnustaa sen rajoituksia. Nyt on aika laatia orgaanisen, kestävän kasvun ja maailmankehityksen yleissuunnitelma, joka perustuu kaikkien rajallisten resurssien globaaliin hajautukseen ja uuteen globaaliin talousjärjestelmään.[v]

Tämä oli YK:n Agenda 21:n, Agenda 2030:n ja 2020 Davos Great Resetin varhainen formulointi.

DAVID ROCKEFELLER JA MAURICE STRONG

Ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin Rockefellerin ”nollakasvun” organisoija 1970-luvun alussa oli David Rockefellerin pitkäaikainen ystävä, miljardööri öljymies nimeltä Maurice Strong.

Kanadalainen Maurice Strong oli yksi tärkeimmistä varhaisista propagandan levittäjistä tieteellisesti virheelliselle teorialle, jonka mukaan ihmisen aiheuttamat kuljetusajoneuvojen, hiilivoimaloiden ja maatalouden CO2-päästöt aiheuttivat dramaattisen ja kiihtyvän globaalin lämpötilan nousun, joka uhkaa ”planeettaa”, niin sanottu ilmaston lämpeneminen.

Vuoden 1972 YK:n Maan päivän Tukholman konferenssin puheenjohtajana Strong kannatti väestön vähentämistä ja elintason alentamista kaikkialla maailmassa ”ympäristön säästämiseksi”.

Strong totesi radikaalin ekologi-agendansa:

Eikö planeetan ainoa toivo ole teollistuneiden sivilisaatioiden romahtaminen? Eikö se ole meidän vastuullamme saada se aikaan?[vi]

Tätä tapahtuu nyt hypetetyn maailmanlaajuisen pandemian varjossa.

Strong oli erikoinen valinta johtamaan YK:n suurta aloitetta ympäristötoimien mobilisoimiseksi, koska hänen uransa ja hänen huomattava omaisuutensa oli rakennettu öljyn hyödyntämisellä, kuten epätavallinen määrä uusia ”ekologisen puhtauden” kannattajia, kuten David Rockefeller tai Robert O. Anderson Aspen Institute -instituutista tai Shellin John Loudon.

Strong oli tavannut David Rockefellerin vuonna 1947 nuorena 18-vuotiaana kanadalaisena, ja siitä lähtien hänen uransa sidottiin Rockefellerin perheen verkostoon.[vii] Uuden ystävyytensä kautta David Rockefellerin kanssa Strong sai 18-vuotiaana YK:n avainaseman YK:n rahastonhoitaja Noah Monodin alaisuudessa. YK:n varoja hoiti riittävän kätevästi Rockefellerin Chase Bank -pankki. Tämä oli tyypillistä Strongin käyttöönottamalle ”julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden”mallille – yksityinen hyöty julkishallinnosta.[viii]

1960-luvulla Strongista oli tullut Power Corporation -yhtiönä tunnetun valtavan Montrealin energiakonglomeraatin ja öljy-yhtiön johtaja, jonka tuolloin omisti vaikutusvaltainen Paul DesmaraisKanadalaisen tutkijan Elaine Dewarin mukaan Power Corporation -yhtiötä käytettiin myös poliittisena slush-rahastona tiettyjen kanadalaisten poliitikkojen, kuten Pierre Trudeaun, Davosin suojelijan Justin Trudeaun isän, kampanjoiden rahoittamiseen.[ix]

EARTH SUMMIT I JA RIO EARTH SUMMIT

Vuoteen 1971 mennessä Strong nimitettiin Yhdistyneiden Kansakuntien alivaltiosihteeriksi New Yorkissa ja tulevan Maan päivän konferenssin, YK:n konferenssin ihmisympäristöstä (Earth Summit I) pääsihteeriksi Tukholmassa, Ruotsissa. Hänet nimitettiin sinä vuonna myös Rockefeller Foundation -säätiön edunvalvojaksi. Se rahoitti hänen Tukholman Earth Day -projektin käynnistämistä.[x] Tukholmassa perustettiin Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP – United Nations Environment Program), jonka johtajana oli Strong.

Vuoteen 1989 mennessä YK:n pääsihteeri nimitti Strongin johtamaan vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssia eli UNCED konferenssia (”Rio Earth Summit II”). Hän valvoi siellä YK:n ”kestävän ympäristön” tavoitteiden laatimista, Agenda 21 for Sustainable Development -ohjelmaa (Kestävän kehityksen toimintaohjelma), joka on Klaus Schwabin Great Resetin eli Suuren Nollauksen perusta, sekä YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) luomista. Strong, joka oli myös Davosin WEF:n hallituksen jäsen, oli järjestänyt Schwabin toimimaan Rion Earth Summit -huippukokouksen keskeisenä neuvonantajana.

YK:n Rion konferenssin pääsihteerinä Strong tilasi myös Rooman klubilta raportin, The First Global Revolution – Ensimmäinen globaali vallankumous, jonka on kirjoittanut Alexander King ja joka myönsi, että hiilidioksidin ilmaston lämpenemistä koskeva väite oli vain keksitty juoni muutoksen pakottamiseksi:

Ihmiskunnan yhteinen vihollinen on ihminen. Etsiessämme uutta vihollista yhdistämään meitä, keksimme, että saastuminen, ilmaston lämpenemisen uhka, vesipula, nälänhätä ja muut vastaavat sopivat tähän. Kaikki nämä vaarat johtuvat ihmisen väliintulosta, ja vain muuttuneiden asenteiden ja käyttäytymisen kautta ne voidaan voittaa. Todellinen vihollinen on silloin ihmiskunta itse.[xi]

Presidentti Clintonin edustaja Riossa, Tim Wirth, myönsi saman ja totesi,

Meidän on ratsastettava ilmaston lämpenemisongelmalla. Vaikka teoria ilmaston lämpenemisestä on väärä, teemme oikein talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan suhteen.[xii]

Riossa Strong esitteli ensin manipuloivan ajatuksen ”kestävästä yhteiskunnasta”, joka määritellään suhteessa tähän mielivaltaiseen tavoitteeseen eliminoida hiilidioksidi ja muut niin sanotut kasvihuonekaasut. Agenda 21:stä tuli Agenda 2030 syyskuussa 2015 Roomassa paavin siunauksella, ja siinä oli 17 ”kestävää” tavoitetta. Se ilmoitti muun muassa,

Maa-aluetta sen ainutlaatuisen luonteen ja sen ratkaisevan tärkeän roolin vuoksi asutustoiminnassa ei voida pitää tavallisena omaisuutena, joka on yksilöiden hallinnassa ja markkinoiden paineiden ja tehottomuuden alainen. Yksityinen maanomistus on myös pääasiallinen vaurauden keräämisen ja keskittämisen väline ja edistää siten sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta… Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kaupunkien uudistaminen ja kehittäminen, ihmisarvoisten asuntojen ja terveellisten olojen tarjoaminen ihmisille voidaan saavuttaa vain, jos maata käytetään koko yhteiskunnan etujen mukaisesti.

Lyhyesti sanottuna yksityinen maanomistus on sosialisoitava ”yhteiskunnaksi kokonaisuutena”, joka on Neuvostoliiton päivinä hyvin tunnettu ajatus ja olennainen osa Davosin suurta Great Reset asetusarvojen säätöä.

Riossa vuonna 1992, missä hän oli puheenjohtaja ja pääsihteeri, Strong julisti:

On selvää, että varakkaan keskiluokan nykyiset elämäntavat ja kulutustottumukset – runsas lihansyönti, suuret pakaste- ja valmisruokien kulutusmäärät, fossiilisten polttoaineiden käyttö, kodinkoneet, kodin ja työpaikan ilmastointi sekä esikaupunkiasutus ei ole kestävää.[xiii]

Siihen mennessä Strong oli aivan keskellä YK:n transformaatiota välineeksi uuden globaalin teknokraattisen ”paradigman” käyttöönotossa, salamyhkäisesti, hirveitä varoituksia planeettojen sukupuutosta ja ilmaston lämpenemisestä käyttäen, sulauttamalla valtion virastot yritysten kanssa valitsemattomaan hallintaan melkein kaikessa, ”kestävän kehityksen” suojissa. Vuonna 1997 Strong valvoi Earth Summit -huippukokouksen jälkeisen toimintasuunnitelman luomista, Global Diversity Assessment -tutkimusta, neljännen teollisen vallankumouksen suunnitelmaa, luetteloa kaikista planeetan resursseista, kuinka niitä hallittaisiin ja miten tämä vallankumous saavutettaisiin.[xiv]

Strong oli tuolloin Klaus Schwabin Davosin Maailman talousfoorumin yhteispuheenjohtaja. Vuonna 2015 Strongin kuoltua Davosin perustaja Klaus Schwab kirjoitti:

Hän oli mentorini Foorumin perustamisesta lähtien: loistava ystävä; välttämätön neuvonantaja; ja säätiöhallituksen jäsen useiden vuosien ajan.[xv]

Ennen kuin hän erosi YK:sta Irakin Food-for-Oil -korruptioskandaalin vuoksi, Strong oli Rooman klubin jäsen, Aspen-instituutin johtokunnan jäsen, Rockefeller-säätiön ja Rothschild-säätiön edunvalvoja. Strong toimi myös Lucifer Trustin Temple of Understanding – Ymmärryksen temppelin (alias Lucis Trust) johtajana, mikä sijaitsee St. John the Divine -katedraalissa New Yorkissa,

missä pakanallisiin rituaaleihin kuuluu lampaiden ja nautakarjan saattaminen alttarille siunausta varten. Täällä varapresidentti Al Gore piti saarnan, kun palvojat marssivat alttarille kompostikulhojen ja matojen kanssa…”[xvi]

Tämä on Schwabin Great Reset -agendan synkkä alkuperä, jossa meidän pitäisi syödä matoja ja olla ilman yksityistä omaisuutta ”planeetan pelastaaksemme”. Agenda on synkkä, dystooppinen ja sen tarkoitus on poistaa miljardeja meistä ”tavallisista ihmisistä”.

Alaviitteet
[i] 1001 Nature Trustin jäsenen, Gianni Agnellin, elämäkerta luettavissa osoitteessa http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_1001club02.htm
[ii] Klaus Schwab, Maailman talousfoorumi: kumppani historian muokkaamisessa – ensimmäiset 40 vuotta: 1971 – 2010, 2009, Maailman talousfoorumi, s. 15, https://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
[iii] Lainaus julkaisusta Club of Rome Report, Mankind at the Turning Point, 1974, lainattu osoitteessa http://www.greenagenda.com/turningpoint.html
[iv] Ibid.
[v] Rooman klubi, Mankind at the Turning Point, 1974, lainattu julkaisussa Brent Jessop, Mankind at the Turning Point – Osa 2 – Yhden maailmantietoisuuden luominen, saatavilla osoitteessa http://www.wiseupjournal.com/?p =154
[vi] Maurice Strong, avauspuhe YK:n Rio Earth Summit -kokouksessa , Rio de Janeiro, 1992, saatavilla osoitteessa http://www.infowars.com/maurice-strong-in-1972-isnt-it-our-responsibility-to- romahtaa teollisuusyhteiskunnat/
[vii] Elaine Dewar, Cloak of Green: Linkit keskeisten ympäristöryhmien, hallituksen ja suuryritysten välillä , Toronto, James Lorimer & Co., 1995, s. 259-265.
[viii] Brian Akira, LUCIFER’S UNITED NATIONS, http://www.fourwinds10.com/siterun_data/religion_cults/news.php?q=1249755048
[ix] Elaine Dewar, op cit. s. 269-271.
[x] Ibid., s. 277.
[xi] Mikä on Agenda 21/2030 Kuka on sen takana? Esittely, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/
[xii] Larry Bell, Agenda 21: YK:n maapallon huippukokouksen pää on pilvissä, Forbes, 14. kesäkuuta 2011, https://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/06/14/the-uns -earth-summit-has-it-head-in-the-clouds/?sh=5af856a687ca
[xiii] John Izzard, Maurice Strong, Climate Crook, 2. joulukuuta 2015, https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2015/12/discovering-maurice-strong/
[xiv] Mikä on Agenda 21/2030 Kuka on sen takana? Esittely, https://sandiadams.net/what-is-agenda-21-introduction-history/
[xv] Klaus Schwab, Maurice Strong An Appreciation, 2015, https://www.weforum.org/agenda/2015/11/maurice-strong-an-appreciation
[xvi] Dr. Eric T. Karlstrom, YK, Maurice Strong, Crestone/Baca, CO, and the ”New World Religion”, syyskuu 2017, https://naturalclimatechange.org/new-world-religion/part-i/

The original source of this article is Global Research. Published under the provisions of ”fair use” for research and educational purposes this material is distributed without profit. Copyright © F. William Engdahl, Global Research, 2022

Alkuperäisen 25.10.2022 julkaistun artikkelin löydät täältä:
globalresearch.ca: The Dark Origins of the Davos Great Reset

Artikkelikuva: Boris-B, Shutterstock.com
Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.